Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο της αγοράς,ενοικίασης, αντιπαροχής, εκτίμησης ακινήτων, στην ευρύτερη περιφέρεια της Αθήνας.

Λειτουργεί σε επιστημονική βάση χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες έμπειρων επιστημόνων της αγοράς (οικονομολόγων, μηχανικών, δικηγόρων), έτσι ώστε οι πελάτες να λαμβάνουν αξιόπιστη ενημέρωση αφενός για το νομικό καθεστώς των ακινήτων και αφετέρου για την πραγματική τους αξία (πραγματική αξία είναι η αξία η οποία συγκεντρώνει τις μεγαλύτερες πιθανότητες για να πραγματοποιηθεί μία συναλλαγή).

Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζονται αγοραστές και πωλητές, αφού οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε πνεύμα διαφάνειας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Οι πελάτες μας αποτελούν τον κύριο και σχεδόν αποκλειστικό κορμό της διαφημιστικής μας στρατηγικής.